původní historie  objektu 

Roku 1562 za panování papeže Pia IV. prohlásili se v Duchu sv. shromáždění otcové sněmu Tridentského, že mladý věk, nemá-li pravého vychování, velmi snadno upadá v žádosti světské, a necvičí-li bohabojnosti a náboženství o dětinství, prvé než hříšné návyky ovládající celého člověka, nikdy že nevytrvá v duchovní kázni dokonale a bez zvláštní, an oť nadpřirozené pomoci Boží.

A za tímto přesvědčením nařídil sv. sněm církevní: aby jeden každý biskup ve své diecési ústav založil, kdež by schopní pacholíci z křesťanských rodin, jejichž přirozené vlohy a náklonnosti zjevně ukazují, že by tito službě církevní navždy se oddali, dle potřeby diecéze pěstováni, všem potřebným vědám vyučování, a především v křesťanské bohabojnosti vychováváni byli.

 

 
Historie stavby


Téměř o tři století později uzavřel J. E. Nejdůstojnější pan biskup, Karel Bor. Hanl P.T., ve své k 1.300.000 katolických duší čítající diecézi, založiti vychovatelnu…. Prozatím sebrané prostředky ve výši 116 zlatých z roku 1850, 218 z roku 1851 a 1252 z roku 1852 naprosto nemohli postačovat. Proto J. E. biskup Hanl obrátil svým dopisem se na veškeré kněžstvo diecése o motlitbu, ale především „almužny“… A hle, milý Bůh zbožnému podniknutí tomuto požehnal, otcovské volání stařičkého nejvyššího pastýře nalezlo ohlasu v celé diecézi u velikých i malých, u bohatých i chudých – značný úhrnem 22.002 zlatých.

Nejdůstojnější pan biskup uznal tedy za potřebné, aby se k provedení zbožného podniknutí přikročilo. Jednání o postoupení gymnázia Německo-brodského (dnes Havlíčkův Brod) nebylo úspěšné, a proto bylo uzavřeno, aby v Hradci Králové seminář chlapecký zřízen byl.

K tomuto cíli zakoupil se tedy v únoru 1855 od Františka Střemchy, majitele Kydlinovského mlýna dům, mající právo várečné pod číslem 183 naproti klerikálnímu semináři, hlavním průčelím k východu, za 6500 zl. Během roku 1857 zakoupily se ještě jiné dva domy, a sice jeden pod číslem 184 od paní Anny Tomkové za 6000 zlatých a druhý od paní Alžběty Waldherrové pod číslem 192 za 3500 zlatých. Dne 14. listopadu toho roku dána nadřečené 3 domy obývajícím výpověď a v dubnu následujícího roku (1858) byly staré domy rozbourány, a základ položen k stavbě nové.

Dne 26. dubna r. 1858 odbývány byly v chrámu Páně biskupského semináře vysoce Důstojným starším kanovníkem kapituly Králové Hradecké, slavné služby Boží, po kterých veškeří bohoslovcové ubírali se v průvodu na místo stavební, kdež základní kámen, opatřen nápisem „Fundamentus Seminarii puerorum posuit Carolus Episcopus 26. Apríly 1858“ do země vložen byl. Když slavnosti té přítomní dělníci slavně byli vyčastování, přikročilo se ve jménu Božím k dílu, jejížto provedení svěřeno jest Františku Dobrkovskému, mistru stavitelskému v Hradci Králové.

Při velmi příznivém počasí mohl dům v tomtéž roce býti pokryt, a roku již následujícího krásný, velkolepý dům s třemi poschodími dostaven byl. Jak velikolepě a řádně nová budova chlapeckého semináře vystavena byla, lze z toho poznati, že se ne méně než 842.400 cihel a 2.607 ½ korce vápna k jejímu zbudování spotřebovalo, a toliko za to 14.357 zl. se vyplatilo.


Dále bylo vyplaceno

 • zedníkům, podavačům a nádeníkům 11845 zl.
 • za dříví stavebné, prkna, šindele a tesařům 5164 zl.
 • za kamení stavebné a od práce kamenické 3182 zl.
 • za železné nářadí a od práce kovářské 2859 zl.
 • od práce truhlářské 2599 zl.
 • za přívoz písku a odvážení štěrku 1786 zl.z
 • od práce platnéřské 1776 zl.
 • štukatérovi 1510 zl.
 • od práce sklenářské 531 zl.

Stála tedy stavba 63.721 zlatých, nepočítajíc ještě, co se dalo staviteli etc., za nářadí do kuchyně a nábytek.

 

OTEVŘENÍ OBJEKTU


Dne 7. dubna 1860 ohlásila nejdůstojnější biskupská konsistoř duchovenstvu a věřícím následující vynešení: „…. Nyní jest stavba a z většiny též nábytek chlapeckého semináře dokončen. Jsa pod ochranu velkého reformátora církve Milánské, svatého Karla Borromejského postaven slouti bude „Borromeaum.“

Otevře se toto Borromeaum počátkem nejbližšího školního roku tj. 1. října 1860. 


Příjmuti zde budou jinochové, kteří:

 • tělesně zdrávi a manželští jsou,
 • náklonnost k stavu duchovnímu jeví,
 • se vzornými mravy, a dobrými vlohami neunavenou pilnost spojuji, a
 • s dokonalým prospěchem pravidelně 1 nebo 2 neb 3 výminečně též vyšší třídu gymnasia odbyli.


Dále jest uvedeno, že nutno za účelem přijetí, nechť každý vlastnoručně prosbu napíše, přiloživ školní vysvědčení, křestní a očkovací list a udá faru, ke které náleží. Za každého chovance co do útrat zaopatřovacích platí se za 10 měsíců 120 zlatých, 10 zlatých kapesného do úschovy představenému Boromea. Výlohy v pádu nemoce ponesou chovanci sami. Dále je vyjmenováno, jaké osobní věci chovanec musí mít. Chovanci Boromea studují veřejně na zdejším cís. Kr. gymnasium, musí se však za příčinou příjmutí  v patřičný čas u slovutného ředitelství téhož gymnázia ohlásiti, a spolu se představenému Boromea se představiti.

Následkem vyzvání přihlásilo se 90 kandidátů, z nichž však jen 75 se jich přijmout mohlo. 29. září 1860 Boromeun se zasvětilo. P. biskup konal ve slavně ozdobené domácí kapli mši svatou. Po Te Deum vložil se kámen zavírací toho domu vpravo ve bráně a posvětil se. Do něho přišla chvalně známým konsistoriálním tajemníkem panem Josefem Šrůtkem sepsaná pamětní listina v české řeči, která všemi přítomnými hodnostáři podepsána byla, a na vrch deska mramorová s nápisem:

„A.M.D.G. Adres has sub auspicii divi Carovi Borromaei aedificandae soboli ecclesiasticae dicatas Carolus Bor. Hanl Episcopus, Clero Populoque fideli opitulante fieri fecit. A.J.D. MDCCCLX.„


Téhož dne přibyly též školní sestry, jimž se vedení domácnosti svěřilo z kongregace chudých školních sester de Notre Dame …  a sice 3 sestry a 2 kandidátky, za jejichž službu kongregace roční odměnu 420 zl dle smlouvy dostává.

Dne 30. září byly chovancům ústavu již v plném počtu přítomným stanovy od jeho Excellencí nejdůstojnějšího pana biskupa schválené přečteny, načež oba představení ústavu od vysoce důstojného dozorce Boromea, pana kanovníka Dra. Češky ve svůj úřad uvedeni a chovancům představeni byli.

 

HISTORICKÝ POPIS OBJEKTU


Původní popis domu


Borromeum, jehož hlavní průčelí k východu, a obě vedlejší na sever obrácena jsou, jest vyjímajíc biskupskou residenci a bývalou radnicí, nejpěknější a největší stavení v Hradci Králové. Nad portálem nachází se socha sv. Karla Boromejského co hlavního patrona od Pražského sochaře p. Ježka mistrně vyvedená, a na nejvyšším vrcholu průčelí, obrovský, z kamene vytesaný znak biskupský od téhož mistra.


Popis interiérů

Při zemi nalézají se následující místnosti:

 • vrátnice
 • byt pro kandidátky
 • byt školních sester
 • prádelna a žehlovna
 • špižírna
 • jídelna
 • kuchyň
 • dřevník
I. poschodí:

 • kancelář ředitelství
 • záležející ze 2 velkých pokojů, z nichž v jednom ředitel a v druhém místoředitel přebývá
 • nemocnice
 • malý pokoj, jenž pro cidění bot a čištění šatů určen jest
 • ložnice s 9 postelemi
 • kaple domovní
 • ložnice s 8 postelemi
 • ložnice se 17 postelemi
II. poschodí:

 • byt třetího představeného
 • museum
 • knihovna
 • šatnice
 • ložnice s 9 postelemi
 • museum
 • ložnice se 8 postelemi
 • ložnice s 18 postelemi
III. poschodí:

 • pokoj pro cvičení v hudbě
 • museum
 • ložnice s 8 postelemi
 • byt prefektův
 • ložnice s 9 postelemi
 • divadlo
 • ložnice s 9 postelemi
 • ložnice s 20 postelemi
 • půda k sušení prádla

 

Mimo to jsou v každém poschodí čtyry záchody zřízeny, též jest v domě kromě toho pěkný velký sklep k uschování bramborů a na dvoře devět sáhů hluboká studně.

 

HISTORICKÝ PROVOZ OBJEKTU

 
Úspěchy Boromea


Že ústav Borromeun za svého jednoročního trvání spravedlivým požadavkům vyhověl, toho zřejmým důkazem jest dobrý prospěch chovanců ve studiích, an mezi 67 chovanci jen 4 v poměru roku předešlému v lokací nazpět šli, kdežto všichni ostatní a sice mnozí značně postoupili. Zvláště pak to, že se na 300 kandidátů o přijmutí pro rok 1862 hlásilo, z nichž toliko 112 přijato bylo, an z ohledů zdravotních dům přeplniti neradno býti se zdálo, ač místnosti rozsáhlé pohodlně 120 schovancům místo poskytnouti by mohly.

Součástí je výkaz pokroku v studiích chovanců Boromea v školním roce 1861, kteří navštěvovali VI., VI. V. a I. Gymnaziální třídu se známkou První, řada z nich s vyznamenáním.

 

Původní život v Boromeu


Chovancům ústavu následující denní pořádek předepsán jest:

Ve dnech školních:

 • o 6 ½ hodinách se vstává, ranní motlitba s krátkým rozjímáním v domácí kapli pak na to snídání, načež se společně do školy jde
 • od 11-12 hodin studium, v čase letním pospolité koupání,
 • v 12 hodin oběd, po něm až do 1 hodiny svobodno
 • od 1- ¾ 2 studium, po něm do školy
 • ve 4 hodiny svačina, potom až do 5 hodin společný východ
 • od 5 – 7 hodin studium
 • v 7 hodiny večeře, potom soukromé instrukce
 • v 8 ½ hodiny večerní motlitba v domovní kapli, pak odpočinek

V neděli a o svátcích

 • v 7 se vstává, ranní motlitba v domovní kapli, v 8 hodin snídaně, potom studium
 • v 9 hodin se jde do kostela, po skončení studium do 11 hodin
 • od 11-12 vyučování ve vlašské řeči
 • ve 12 hodin oběd, po něm do ½ 2 hodiny svobodno
 • v ½ 2 hodiny exhorta v domovní kapli, potom požehnání v seminářském kostele, načež pospolitý východ a po návratu svačina. Od 4 ½ - 7 hodin studium
 • v 7 hodin večeře, potom cvičení v hudbě, deklamovánky, neb divadelní představení
 • v 8 ½ hodiny večerní motlitba, po ní odpočinek

Ve středu a v sobotu

 • od 11-12 hodin vyučování ve francouzské řeči
 • od 2-4 hodin pospolitý východ, tělocvik aneb hra na místě c.k. vojenského vrchního velitelství v Praze k tomu povoleném, mezi hradbami za pekárnou
 • po návratu svačina a od 4 ½ - 7 studium
 • v 7 hodin večeře, pak do ½ 8 hodiny svobodno
 • od ½ 8 hodiny soukromé instrukce, cvičení v hudbě a pospolité hry
 • o ½ 9 večerní motlitba a pak odpočinek


Stravy co se dotýče, dostávají chovanci k snídani po žejdlíku kávy s houskou neb s chlebem, k obědu polívku, hovězí maso s omáčkou aneb s rozličnou zeleninou a něco z mouky neb nějaké vařivo, k svačině chléb s ovocem neb nějaké pečivo, k večeři polívku s brambory neb nějaké moučné jídlo, chléb s máslem a v létě někdy čerství mléko s chlebem. O zvláštních slavnostech mají též pečeni a pivo. Na štědrý večer přistrojí se tak zvaný vánoční strom a přítomní chovanci podělí se rozličnými dárky.

V Boromeu se vydávaly dva studentské listy: Včela a Vosa. První z nich beletristický, druhý obsahoval vtipy a satiru. Vše redigoval student František Šubrt. Divadlo v Boromeu řídil bývalý katecheta (učitel náboženství) P. Cermák. Ženské role se hrály ve vypůjčených oděvech místních dam, protože do budovy byl ženám vstup zakázán.


Stanovy Boromea


Obsahují článek o účelí Boromea, článek o pobožnostech, o zdejším chování se chovanců v domě i mimo dům, o studiu, o školních prázdninách. Dále zde jsou „Obšírnější zákony, dle nichž chovanci říditi se mají“ s ohledem na cvičení nábožné, o cvičení vědeckém, mravné předpisy. Dále jsou zde zvláštní pravidla pro chování v museum (učebny), v domě, na chodbách a v záchodech, v jídelně, v ložnicích i místech na hraní.

 

Dobrodincové Boromea


Mezi dobrodinci Borroema prvního místa zaujímá Jeho Excellenci Nejdůstojnější Pan biskup Karel Bor. Hanl P.T. jenž od roku 1853 až do roku 1860 inclus. Značnou summu 18000 zl. ku založení i vydržování ústavu vynaložiti ráčil.

Dále jsou vyjmenování další dobrodinci, mezi nimi Jeho Veličenství císař Ferdinand Dobrotivý a císařovna Marie Anna Pia celkem 5000 zl.. od Tit. Pánů kostelních a farních patronů 4977 zl (mezi nimi kníže Auesperg, Kinští, kníže Dietrchstein, svob. Pán Vlkanova a další šlechtici, obec král. věnného města Králové-Hradce stavební dříví v ceně 1500 zl…), Klášterové přispěli, jmenovitě z Broumova 1616 zl., příspěvky vysoce důstojné kapitoly slavné Konsistoře, b. semináře a bohosloveckého ústavu 1811 zl., sbírky mezi velebným duchovenstvem a věřícími diecése učiněné – dohromady 19531 zl. Celkové získaná suma činila 70571 zlatých.

Samostatně je uveden seznam dobrodinců, kteří od října 1860 až do konce listopadu 1861 bisk. Borromeu téhož ředitelstvím dary buď v naturáliích buď na hotovosti udělili. Jen pro zajímavost některé z darů ve formě naturálií – korec hrachu a korec čočky, hrozny, hrušky a ořechy, velmi vzácné knihy, 50 liber cukru a 3 měřice jablek a věrtel čočky, hrnek povidel, 2 soudky švestek, postříbřená lampa, obraz „Milosrdný Samaritán“ od chovance ústavu Chaloupky, 16 ½ libry vepřového masa, kopa vajec, violoncello i s pouzdrem, kalich mešní do kaple, 300 krásně vázaných knih, 3 bečky zemčat a 4 kachny, řada darů byla od rodičů chovanců.


K zajištění provozu Boromea existovala řada Nadací

 • Nadací pro studující a diecéze založená roku 1855 biskupem Karlem Hanlem 6825 zl
 • Nadací pro studující založená od faráře Čibuského Václava Sováka 2000 zl.
 • Nadací pro studující, založená od infulovaného arcijáhena hlavního chrámu Králové-hradeckého Františka pelikána 3000 zl
 • Nadací pro studující, založená od profesora bohosloví v Králové Hradci a bisk. Notáře, Jana Vacka 2000 zl……

a řada dalších v celkovém počtu 12, mezi nimi i Nadací založená místoředitelem Boromea Dominikem Filippem ve výši 200 zl

 

Původní představenstvo Boromea


Představenstvo pacholeckého semináře Králové-Hradeckého pozůstává z dvou dohlížitelů, a tří představených.


Dohližitelové

 • vysocedůstojný pan František Pelikán inf. Arcijáhen kapituly Král.-Hradecké, bisk. kons. rada a ředitel biskupské kanceláře, b. notář, čestný měšťan Týnišťský, spoluoud společnosti pro zaopatření dospělých slepých atd atd. narozen v Týništi 3. října 1794, … oučty vedl, získal i o vznik a rozkvět ústavu toho neocenitelných zásluh, pročež jej Jeho Exc. Nejdůst. Pan biskup Karel Borrom. Hanl čestným úřadem dohlížitelským poctíti ráčil.
 • vysocedůstojný pan Josef Češka, kanovník, bisk. kons. a manž. soudu rada, zkoumatel čekanců na farní beneficia, doktor libomudrctví atd nar. v Korouhví 17. května 1811 byl pro veliké zásluhy, který se zvláště obezřetným a znaleckým vedením stavby a uspořádáním celého ústavu získal, za spoludohlížitele Borromea zvolen.

Představení

 • veledůstojný pan František Gruss, nar. v Jablonném 13. května 1820, na kněžství posvěcen 25. července 1845, byl do roku 1851 obřadníkem biskupa Karla Hanla, potom 6 měsíců c.k. katechetou gymn. V Hradci Králové…v září 1860 ředitelem Borromea.
 • Dominik Filipp, nar.  V Jamném 10. září 1827, na kněžství posvěcen 25. července 1851, byl od září 1851 kaplanem v Holohlavech, r. 1854 zámeckým kaplanem hraběte Harracha na Hrádku, r. 1856 vychovatelem princů Hohenlohe-Waldenburských ve Vlašských Benátkách, r. 1860 domácím kaplanem a učitelem náboženství u Jeho Jasnosti knížete Lobkovice v Dolních Bořkovicích a v září téhož roku místoředitelem Boromea
 • velectihodný pan Josef Arnošt nar. 13. listopadu 1830 v Opočně, na kněžství vysvěcen 25. července 1855, dostal se v září téhož roku za kaplana do Teplic, v dubnu pak r. 1861 povolán jest co třetí představený do Borromea.

Představeným pacholeckého semináře přidáni jsou co prefekti studií na pomoc též dva bohoslovci, a sice pro rok 1861 pp. Karel Keppert, nyní kaplan v Moravicích, a Jan Křivohlávek, nyní kaplan v Černé, pro rok 1862 pp. Antonín Trávníček a Pavel Rozinek.